تبلیغات
حسـابـداری(ACCOUNTING) - سر فصل حساب ها و ثبت عملیات حسابداری درآمدهای عمومی
حسـابـداری(ACCOUNTING)
بنام یگانه حسابداربی همتای عالم
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 17 تیر 1389 توسط علیرضا حسینی | نظرات ()

 ذیحسابی و اداره کل امور مالی

 در اجرای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور سر فصل حساب ها و ثبت عملیات حسابداری درآمدهای قانونی در دفاتر ، صورت حساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهائی و فرمهای عملکرد که طی نامه شماره 487/400/2 مورخ 25/8/79 به تائید دیوان محاسبات کشور رسیده است به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می گردد .1.     معادل اقلام برآورد درآمد عمومی در قسمت سوم قانون بودجه یا پیوست شماره (2) قانون بودجه و موافقتنامه مبادله

حساب درآمد واحدهای دستگاه ( بدهکار)         ***

حساب درآمد پیش بینی شده ( بستانکار )              ***

2.     معادل اقلام درآمد تحقق یافته برای وصول

حساب درآمد پیش بینی شده ( بدهکار )         ***

حساب درآمد تحقق یافته ( بستانکار )                    ***

3.     بهنگام وصول درآمدهای تحقق یافته به صورت نقد

بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بدهکار)         ***

درآمد عمومی وصولی ( بستانکار )                          ***

4.     انتقال اقلام درآمد عمومی به حساب خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی دستگاه اجرائی

خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بدهکار)         ***

بانک وجوه تمرکز درآمد عمومی ( بستانکار )              ***

5.  انتقال وجوه مذکور به حساب درآمد عمومی کشور و اخذ تائیدیه از خزانه بر اساس برگه بستانکاری حساب 8001 حاوی مشخصات درآمد عمومی مربوط

درآمد عمومی ارسالی ( بدهکار)         ***

خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بستانکار )         ***

6.     معادل مطالبات قابل وصول بر اساس صورتحسابها و سایر مدارک همزمان با ثبت آرتیکل بند (2)

حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بدهکار)         ***

حساب کنترل درامد ( بستانکار )                                           ***

7.  ثبت سفته ها و سایر وثیقه ها بابت اقساط مطالبات قابل وصول در صورتیکه دستگاه اجرائی مربوط طبق قانون و مقررات وصول درامد مورد نظر اجازه وصول آن ، به صورت تقسیط را داشته باشد .

حساب اسناد دریافتنی ( بدهکار)         ***

حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بستانکار )         ***

8.     به هنگام ارسال اسناد دریافتنی به بانک برای وصول

حساب اسناد در جریان وصول ( بدهکار)         ***

حساب اسناد دریافتنی ( بستانکار )                     ***

9.     بهنگام عدم وصول ( نکول شده ) اقساط درامد در موعد تعیین شده

حساب اسناد نکول شده ( بدهکار)         ***

حساب اسناد در جریان وصول ( بستانکار )         ***

10.            بهنگام ارسال اسناد و مدارک نکول شده به اجراء و واحد حقوقی جهت عملیات اجرائی وصول

حساب اجراء و دعاوی حقوقی ( بدهکار)         ***

حساب اسناد نکول شده ( بستانکار )                      ***

11.     به هنگام واریز وجه به حساب درامد دستگاه در هر یک از مراحل بندهای 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 فوق الاشاره حسب مورد بطور همزمان ثبتهای زیر در دفاتر انجام میپذیرد .

حساب بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بدهکار)         ***

درآمد عمومی وصولی ( بستانکار )                                     ***

حساب کنترل درامد ( بدهکار)         ***

حساب بدهکاران / اسناد دریافتنی / حساب اسناد در جریان وصول / حساب اسناد نکول شده / حساب اجراء و دعاوی حقوقی ( بستانکار )                 ***

12.     در صورتیکه تعداد اقلام درآمد قابل وصول و سفته های دریافتی دستگاه اجرائی معدود باشد ذیحسابی میتواند به جای استفاده از سر فصل حسابهای " حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران " و " حساب اسناد دریافتنی " از سر فصل " حساب اسناد دریافتنی " استفاده نماید.

13.     ثبت وصول و ایصال درآمد عمومی توسط دستگاههای اجرائی استانی و یا سایر دستگاهها بابت درآمد پیش بینی شده مندرج در قسمت سوم قانون سالانه بودجه کل کشور دستگاه اجرائی مربوط

الف – ثبت در دفاتر دستگاه اجرائی استان و سایر دستگاههای وصول کننده

1- بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بدهکار )         ***

درآمد عمومی انتقالی ( بستانکار)                               ***

- بهنگام انتقال وجوه مزبور به حساب خزانه تمرکز وجوه دستگاه اجرائی مربوط        

2- حساب درآمد عمومی انتقالی ( بدهکار)         ***

بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بستانکار)                  ***

ب – ثبت درآمدهای مذکور در دستگاه اجرائی مربوط

1- بهنگام دریافت فهرست وجوه واریزی از واحد استانی و سایر دستگاهها

وصولی استان یا سایر دستگاهها (بدهکار)         ***

درآمد عمومی وصولی ( بستانکار)                              ***

2- بهنگام دریافت اعلامیه بانکی مبنی بر واریز وجوه به حساب تمرکز وجوه درآمد عمومی

خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی (بدهکار)         ***

وصولی استان با سایر دستگاهها (بستانکار)             ***

14.            ثبت درآمدهای وصولی توسط واحد تابعه در ذیحسابی مرکز استان

الف – بهنگام دریافت فهرست وجوه واریزی

وصولی واحد تابعه در استان (بدهکار)         ***

درآمد عمومی وصولی (بستانکار)                         ***

ب – بهنگام دریافت اعلامیه بانکی مبنی بر واریز وجوه به حساب تمرکز وجوه درآمد عمومی ذیحسابی

خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی (بدهکار)         ***

وصولی واحد تابعه در استان (بستانکار)                        ***

15.     ثبت آن قسمت از درآمد عمومی وصولی که به موجب قوانین مربوط درآمد اختصاصی تلقی میشود با انتقال وجوه آن به حساب خزانه تمرکز وجوه اختصاصی به حساب درآمد اختصاصی وصولی منظور میشود

       الف – حساب درآمد عمومی وصولی (بدهکار)         ***

حساب درآمد اختصاصی وصولی (بستانکار)                             ***

       ب – خزانه تمرکز وجوه اختصاصی (بدهکار)         ***

خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی (بستانکار)                                ***

16.     ثبت آن قسمت از درآمد اختصاصی و یا مازاد پیش بینی آن که به موجب قوانین مربوط به حساب درآمد عمومی واریز میشود بر اساس تائیدیه اخذ شده از خزانه

الف – در آ مد اختصاصی وصولی ( بدهکار )         ***

درآمد عمومی وصولی (بستانکار)                               ***

ب - خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی (بدهکار)         ***

خزانه تمرکز وجوه اختصاصی (بستانکار)                           ***

17.               ثبت پیش دریافت درآمد در مواقعیکه دستگاه اجرائی مربوط طبق مقررات قبل از تعیین مبلغ مطالبات وصول مینماید .

بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بدهکار )         ***

پیش دریافت درآمد / عوارض ( بستانکار )                       ***

18.                                     ثبت احتساب درآمد عمومی پس از تعیین مطالبات قطعی

پیش دریافت درآمد / عوارض ( بدهکار)         ***

حساب درآمد عمومی وصولی (بستانکار)                  ***

بدیهی است در صورتی که پیش دریافت درآمد از مبلغ مورد مطالبه کمتر باشد مابه التفاوت آن وصول و به حساب درآمد عمومی منظور می شود در صورتیکه مبلغ پیش دریافت بیشتر باشد معادل آن به حساب درآمد عمومی منظور و مابه التفاوت آن از محل تنخواه گردان رد وجوه اضافه دریافتی به ذینفع پرداخت و اعمال حساب می شود .

19.               وجوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط بنام شهرداریها وصول و به حسابهای خزانه داریکل واریز می شود طی سرفصل حسابهای درآمدهای خصوصی وصولی و درآمدهای خصوصی ارسالی در دفاتر و صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهائی ثبت شود .

در ضمن بایستی برای هر یک از حسابهای کل مورد اشاره در بندهای فوق حسب مورد حساب معین با مشخصات کامل نگهداری شود .

بستن حسابها در پایان سال

1.  قبل از بستن حسابها ابتدا مانده " حساب بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی " وصولی به " حساب خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی " دستگاه اجرائی مربوط وبا انتقال وجوه " حساب درآمد خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی " به حساب درآمد عمومی کشور (8001) از خزانه گواهی واریز وجوه به حساب درآمد عمومی طبق مشخصات درآمد مزبور اخذ و همچنین مانده " حساب درآمد عمومی انتقالی " وصولی استان و یا سایر دستگاهها و " حساب وصولی واحدهای تابعه در استان " نیز در پایان سال بایستی صفر شود .

2.     حسابهای درآمد عمومی پیش بینی شده و تحقق یافته اعم از وصولی و مطالبات باقیمانده به شرح زیر بسته میشود .

حساب درآمد پیش بینی شده ( بدهکار )         ***

حساب درآمد تحقق یافته ( بدهکار )               ***

حساب درآمد واحدهای دستگاه ( بستانکار)                   ***

3.     ثبت بستن حسابهای کنترل درآمد و بدهکاران ( مانده مطالبات ) و ....

حساب کنترل درامد ( بدهکار)                                     ***

حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بستانکار )                        ***

حساب اسناد دریافتنی ( بستانکار )                                               ***

حساب اسناد در جریان وصول ( بستانکار )                                    ***

حساب اسناد نکول شده ( بستانکار )                                              ***

حساب اجراء و دعاوی حقوقی ( بستانکار )                                     ***

4.     ثبت بستن " حساب درآمد عمومی وصولی " و " حساب درآمد عمومی ارسالی " با توجه به توازن اقلام آن

حساب درآمد عمومی وصولی (بدهکار)         ***

حساب درآمد عمومی ارسالی ( بستانکار )                    ***

-        افتتاح حسابها در سال بعد

حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بدهکار)    ***

حساب اسناد دریافتنی ( بدهکار)                            ***

حساب اسناد در جریان وصول ( بدهکار)                ***

حساب اسناد نکول شده ( بدهکار)                          ***

حساب اجراء و دعاوی حقوقی ( بدهکار)                 ***

حساب کنترل درامد ( بستانکار )                                              ***


ضمناً در پایان سال ذیحسابی دستگاه اجرائی مرکزی بر اساس شماره طبقه بندی به عنوان درآمد عمومی مندرج در قسمت سوم قانون سالانه بودجه کل کشور و ذیحسابی دستگاه اجرائی استان بر اساس شماره طبقه بندی و عنوان درآمد عمومی مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (2) قانون سالانه بودجه کل کشور و موافقتنامه متبادله ، باید فرم شماره (9) خلاصه عملکرد درآمد عمومی دولت را تکمیل و همراه صورتحساب نهائی ارائه نمایند .

                                                                                        ابوالفضل فاطمی زاده

                                                                             معاون هزینه و خزانه دار کل کشور

رونوشت :

-    معاونت محترم فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها و موسسات – دیوان محاسبات کشور بازگشت بنامه فوق الاشاره جهت استحضار و ابلاغ به ادارات کل دیوان محاسبات استانها – حسابراسان کل و سایر واحدهای تابعه

-    اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان                   جهت اطلاع و ابلاغ به ذیحسابان ادارات کل و سایر موسسات مستقر در استان

-        اداره کل خزانه

-        اداره کل نظارت بر اجرای بودجه

-        اداره کل امور ذیحسابیها و نظارت مالی

-        اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری به همراه سابقه

درباره وبلاگ
موضوعات
آخرین مطالب
نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.